Informatie over gegevensbescherming en toestemmingsverklaring van de gebruiker

“bvdzero” Award

Informatie over gegevensbescherming en toestemmingsverklaring van de gebruiker voor Nederland

Geachte,

met deze Informatie over gegevensbescherming wil Boehringer Ingelheim Animal Health (BI) u informeren over het registreren, opslaan en verwerken van persoonsgegevens in verband met de deelname aan de BVDzero Award. Deze Award zal in overeenstemming zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om uw belangen te beschermen.

1. Wat is het doelan de BVDzero Award?

Zoals u waarschijnlijk weet, dient de BVDzero Award om de kennis te verhogen over de ziekte Boviene Virale Diarree virus (BVD-virus) die voorkomt bij runderen. BI organiseert daartoe een wedstrijd, waarbij de deelnemers met de tien best passende gevallen van een dergelijke ziekte in hun gebied een geldprijs winnen. Om te kunnen deelnemen, moet elke deelnemer zijn case met een pdf- of Word-document, inclusief video's en foto's, naar een databank uploaden die door een IT-bedrijf aan BI ter beschikking is gesteld. De gevallen worden door een comité beoordeeld en uit deze beoordelingen worden de tien winnaars geselecteerd.

Verdere toelichting met betrekking tot de procedure, de manier van indiening, de techniek en de inhoud die voor elk geval nodig zijn, kunt u vinden in de BVDzero Award Submission Instructions, die aan geïnteresseerden ter beschikking worden gesteld en waar u eventueel reeds mee vertrouwd bent.

Als u wenst deel te nemen aan de BVDzero Award, vragen wij u om de bijgevoegde toestemmingsverklaring te ondertekenen.

2. Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens bij de BVDzero Award?

Bij het uitvoeren van de BVDzero Award worden uw persoonsgegevens, zoals

uw voor- en achternaam, alsook uw titel, gegevens uit het cv als uw geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, diploma's, studieverloop, professionele kwalificaties, telefoonnummer(s), faxnummer, e-mailadres(sen), bedrijfsadressen, naam van de organisatie of de onderneming waarin u actief bent of die u leidt alsook betalingen (hierna worden dit de 'persoonsgegevens' genoemd),

verzameld, opgeslagen en verwerkt. Uw persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

BI kan door de wet of door vrijwillige verbintenissen in de sector in bepaalde gevallen verplicht worden om uw persoonlijke gegevens (of delen daarvan) om redenen van transparantie, openbaar te maken. U dient op de hoogte te zijn dat dit kan gebeuren.

Uw persoonlijke gegevens zullen mogelijk grensoverschrijdend worden gedeeld met medewerkers van BI, leden van de beoordelingscommissie en IT-providers. Dit betekent dat er verschillende wetten uit de respectieve landen van toepassing zijn, omdat elk land zijn eigen privacywetgeving heeft.

U dient ervan op de hoogte te zijn dat BI in dergelijke gevallen en binnen zijn mogelijkheden er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat u als ontvanger dezelfde vergelijkbare bescherming biedt aan uw gegevens als in Nederland. Als deze veiligheidsmaatregelen niet voldoen aan de norm van de Europese Unie, zal BI of de partneronderneming over de voorzieningen ter controle en verwerking van de gegevens een zogenaamde standaardclausule opstellen; deze wordt verstrekt door de Europese Commissie voor gegevensoverdracht buiten de EU. Indien de wetgever dit vereist of nodig acht, sluit BI of de partneronderneming met de gegevensverwerkers gedetailleerde overeenkomsten over aangepaste veiligheidsmaatregelen.

U dient ook te weten dat het IT-systeem waarop uw persoonlijke gegevens bewaard en verwerkt worden, door een IT-serviceprovider beheerd worden. Dit bedrijf is door BI gecontracteerd en het vervult de functie van gegevensverwerker.

3. Recht op inzage en correctie

U heeft op elk moment het recht om de persoonlijke gegevens die we over u in ons systeem bewaren, te controleren. Als uw persoonlijke gegevens verouderd of foutief zijn, kunt u ons een e-mail sturen info@bvdzero.com.

4. Recht op intrekking van de toestemming

U heeft op elk moment het recht uw toestemming voor het toekomstig gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Ook hiervoor dient u enkel een e-mail te sturen naar info@bvdzero.com.

Let erop dat we, in het geval van intrekking van uw toestemming, uw gegevens ook verder moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bv. verplichting tot archivering). 

Übertragung der Rechte und Garantie

'Overdracht van rechten en garantie'

1. De Indiener draagt hierbij alle rechten over op materiaal dat wordt ingediend in het kader van de deelname aan de BVDzero Award exclusief en onherroepelijk aan Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH ('Boehringer'), inclusief documenten, beelden, video's, verslagen, materiaal en programma's, elk onderdeel daarvan, elk component of tussenproduct daarvan (collectief het 'Ingediende Materiaal' genoemd), wereldwijd en onbeperkt qua duur en inhoud, inclusief het gebruik en de distributie, de exploitatie en verspreiding van het ingediende materiaal, volledig of in uittreksels, uitgegeven of onuitgegeven, afzonderlijk of als onderdeel van ander werk, met alle middelen/media/processen/technologieën die momenteel beschikbaar zijn of in de toekomst worden uitgevonden. Boehringer kan deze rechten toekennen aan derden, geheel of gedeeltelijk, kan exclusieve of niet-exclusieve licenties aan deze derden verlenen of hen toestemming geven om deze rechten te gebruiken, toe te kennen of er sublicenties op te verlenen. Deze rechten omvatten meer in het bijzonder, maar zijn niet beperkt tot:

a) Het recht om het ingediende materiaal beschikbaar te stellen aan het grote publiek.

b) Het aanpassingsrecht, d.w.z. het recht om het ingediende materiaal, in zijn geheel of gedeeltelijk aan te passen en te wijzigen, om onderdelen toe te voegen en/of te schrappen. Dit verwijst vooral naar dialogen, tekeningen, figuren, visuele illustraties en andere kenmerken en omvat het recht om aan derden het recht te verlenen om het ingediende materiaal en alle aanpassingen die erop zijn gebaseerd in alle talen aan te passen en te vertalen, om het ingediende materiaal en aanpassingen te tonen aan en toegankelijk te maken voor derden en om het ingediende materiaal en aanpassingen te gebruiken in overeenstemming met onderhavige overeenkomst.

c) Het bijkomende drukrecht, d.w.z. het recht om boeken en/of brochures met of zonder foto's/tekeningen te maken, reproduceren en verdelen, evenals analoge of digitale videogrammen en fonogrammen die zijn afgeleid van het ingediende materiaal, ook in gewijzigde of herschikte vorm of via fotografische, getekende of geschilderde illustraties of dergelijke. 

d) Het download- en online recht, d.w.z. het recht om het ingediende materiaal in zijn geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen aan een beperkte of onbeperkte groep van derden met behulp van analoge, digitale of andere opslagmedia of datatransmissietechnologie, met of zonder tussentijdse opslag, draadloos (bijv. terrestrische uitzendfaciliteiten en satellietverbindingen inclusief directe satellieten) of met behulp van kabel of andere gegevensdragers, zodat het ingediende materiaal kan worden ontvangen of weergegeven op individueel en/of collectief verzoek, bijv. door het ter beschikking te stellen via televisie, pc of andere eindsystemen.

e) De digitale exploitatierechten, d.w.z. de rechten op de gedeeltelijke of uitgebreide exploitatie van het ingediende materiaal op digitale opslagmedia (videogram/fonogram) van om het even welke aard voor commerciële en/of niet-commerciële doeleinden, in het bijzonder op CD-I, CD-Rom, CD, MD, Laserdisc, DVD, DAT, DCC, schijven, chips, CD-Recordable enz. en op alle, in de toekomst uitgevonden hulpmiddelen.

f) Het zendrecht, d.w.z. het recht om het ingediende materiaal beschikbaar te stellen aan het grote publiek, in zijn geheel of gedeeltelijk, om het even hoe vaak, via analoge of digitale uitzending zoals televisie of radio (inclusief high-definition tv (HDTV), kabelradio (Hertz-golven, laser, microgolven enz.) of vergelijkbare technieken, ongeacht of de uitzending plaatsvindt met behulp van terrestrische zendapparatuur, kabeltelevisie – inclusief doorgifte via kabel en de inkomsten die hieruit voortvloeien -, elektriciteitsnet, satellieten of vergelijkbare technische hulpmiddelen, telecommunicatie en datatransmissietechnieken (bijv. telefoonnetwerk, ISDN, UMTS, DSL) evenals met behulp van een combinatie van deze technieken en ongeacht het ontvangstsysteem (bijv. tv, pc, Multimedia Home Platform (MHP)), gsm, Personal Digital Assistant (PDA)).

Dit omvat ook het recht om het ingediende materiaal in zijn geheel of gedeeltelijk uit te zenden en/of beschikbaar te stellen, in onbeperkte of beperkte gebruikerskringen, met of zonder tussentijdse opslag via het internet, simultaan of uitgesteld, in ongewijzigde of gewijzigde vorm (vooral internetuitzending via streaming met of zonder download). Dit omvat ook het recht om het ingediende materiaal te multiplexen. De uitzending kan worden uitgevoerd door een uitzendbedrijf/omroep in overeenstemming met het privaat- of publiekrecht, ongeacht of dit een commercieel dan wel niet-commercieel uitzendbedrijf of omroep is, ongeacht de aard van de rechtsrelaties tussen het uitzendbedrijf en de ontvanger van de uitzending (bijv. gebruik in instellingen, 'betaal-tv', zoals bijvoorbeeld 'Betalen per kanaal' of 'Betalen per bekeken uitzending', '(Near-) Video on Demand' of 'gratis tv').

Dit omvat ook het recht om de uitzendingen toegankelijk te maken via technische methodes/hulpmiddelen van alle aard, om het even wanneer, vooral voor een beperkte groep van ontvangers (bijv. 'gesloten-circuit-tv' in ziekenhuizen, scholen, voertuigen, hotels enz.). De uitzending kan ook gebeuren via teletekstsignalen voor teletekstondertiteling. 

g) De database- en archiefrechten, d.w.z. het recht om het ingediende materiaal in zijn geheel of gedeeltelijk te archiveren, in analoge of digitale vorm, om het in te voeren in databases en databasenetwerken en het recht om het ingediende materiaal door te sturen met behulp van langeafstandsdatatransmissie (met of zonder download) met het oog op gebruik door onbeperkte of beperkte gebruikersgroepen via individuele download met of zonder betaling.

h) Het dubbing-recht, d.w.z. het recht om het ingediende materiaal zelf te dubben of een derde dit te laten doen, om het even hoeveel keer, om voice-over versies te maken en het recht om dergelijke producties te exploiteren binnen hetzelfde bereik als het ingediende materiaal.

i) Het recht om het ingediende materiaal te adverteren en uittreksels van het ingediende materiaal te adverteren en exploiteren, d.w.z. het recht om het ingediende materiaal en/of uittreksels ervan in volledige of gedeeltelijke of niet-aangepaste vorm om het even hoeveel keer te gebruiken voor reclamedoeleinden, bijv. in programma-previews, op televisie, online of in gedrukte producten (advertenties, posters, reclameborden, enz.) en voor wederzijdse promotiedoeleinden. Dit omvat het recht om presentaties van inhouden en ander, kort, gedrukt werk van het ingediende materiaal evenals andere advertentiedocumenten te maken, reproduceren en verspreiden.

j) Het titelrecht, d.w.z. het recht om de titel van het ingediende materiaal te gebruiken en exploiteren binnen hetzelfde bereik als het ingediende materiaal. Dit omvat het recht om de titel te veranderen of vervangen.

k) De secundaire exploitatierechten, d.w.z. het kabeldoorgifterecht, de rechten op royalty's op lege gegevensdragers en andere, secundaire exploitatierechten beheerd en uitgevoerd door auteursrechtenorganisaties.

2. Bij inzending van het ingediende materiaal wordt het ingediende materiaal eigendom van Boehringer.

3. Voor alle juridische systemen die voorzien in dergelijke juridische concepten wordt het ingediende materiaal beschouwd als 'werk tegen betaling'. Voor alle juridische systemen die voorzien in een overdracht van auteursrecht (d.w.z. een volledige overdracht van het auteursrecht), draagt de Indiener hierbij aan de Producent het auteursrecht op het ingediende materiaal over. Voor alle juridische systemen die voorzien in een dergelijk juridisch concept doet de Indiener hierbij afstand van alle morele rechten op het ingediende materiaal.

4. Indien het gebruik en de exploitatie van het ingediende materiaal door Boehringer het gebruik van rechten van derden vereist, bijv. beeldrechten, privacyrechten, moet de Indiener de nodige gebruiksrechten bekomen van de derde en moet hij/zij de verwerving van rechten schriftelijk documenteren voor indiening van het materiaal. De Indiener moet Boehringer de documentatie van de bestaande rechten bezorgen indien Boehringer dit vraagt.

5. Als u gebonden bent aan het beroepsgeheim (bijv. als dierenarts) is deelname enkel toegestaan als uw ingediend materiaal geen informatie bevat waarop dat beroepsgeheim van toepassing is, of met voorafgaande toestemming van de eigenaar van de ingediende informatie. De niet-naleving van deze vereiste leidt niet enkel tot uitsluiting van de Award maar kan ook leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.

6. De Indiener verklaart en garandeert dat de reproductie, vertoning of om het even welk ander gebruik van het ingediende materiaal door Boehringer in welke vorm ook (exclusief materiaal dat door Boehringer is opgenomen in het ingediende materiaal of door Boehringer is gewijzigd) op geen enkele manier een inbreuk vormt op de rechten van om het even welke persoon en geen enkel privacyrecht schendt, geen smaad of laster aan iemands adres vormt en geen enkel ander recht van een persoon of entiteit schendt.

7. De indiener verklaart en verbindt zich ertoe om Boehringer, zijn filialen, opvolgers, dochtermaatschappijen, licentiehouders, cessionarissen en vertegenwoordigers van één van de voorgaande schadeloos te stellen en te vrijwaren voor aanklachten, verlies, aansprakelijkheid, schade, rechtsvordering of kosten of uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria, van welke aard ook, opgelopen door om het even welke schending of vermeende schending van om het even welke verklaring, garantie of overeenkomst gedaan/afgesloten door de Indiener.

8. Ter voorkoming van eventuele twijfels blijft, in geval de Indiener wordt uitgesloten van de wedstrijd zoals beschreven in sec. 14 van de BVDzero Algemene Voorwaarden, de overdracht van rechten en de eigendom van Boehringer ongewijzigd.

9. Voor de periode van vijf jaar, beginnende vanaf de uitvoering van deze Overeenkomst, zal de uitoefening van het recht op herroeping dat verschuldigd kan zijn aan de Indiener volgens sec. 41 van de Duitse wet op het auteursrecht op grond van de niet-uitoefening van de gebruiksrechten die volgens deze sec. worden toegekend, uitgesloten zijn.