BVDzero Award - Allgemeine voorwaarden

Door mee te doen aan de wedstrijd, verbindt u zich ertoe de volgende algemene voorwaarden na te leven

1.  Titel van de wedstrijd

'BVDzero Award'

2. Sponsor

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

3. Doel van de BVDzero Award

Met deze prijs wil Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH u aanmoedigen om onderzoek te doen naar BVD en BVD-gevallen uit heel Europa om hiermee BVD beter zichtbaar te maken voor alle spelers in de rundveesector. We zullen deze klinische casussen gebruiken om de communicatie over BVD in Europa te verbeteren en in andere landen meer bewustzijn van de huidige BVD-status te creëren.

·         De opsporing van BVD aanmoedigen.

·         De zichtbaarheid onder alle spelers in de rundveesector vergroten.

·         Voorbeelden van gevallen van BVD afleveren en ze communiceren.

4. Contactpersonen

·        Cristiano Tunesi

Global Marketing Cattle Brand Manager

Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Telefoon +49 (6132) 77-142778

E-Mail: cristiano.tunesi@boehringer-ingelheim.com

·         Dr. Daniel Zaspel

Global Marketing Cattle Technical Manager

Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Telefoon +49 (6132) 77-142046

E-mail: daniel.zaspel@boehringer-ingelheim.com

5. Geschiktheid en beperkingen

Elke persoon die betrokken is bij de rundvee-industrie in Europa (exclusief België).

Werknemers van Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH of verbonden ondernemingen en hun directe familie, de leden van de BVDzero Award-commissie en hun directe familie komen niet in aanmerking voor deelname.

Kennisdomeinen zijn maar blijven niet beperkt tot onderzoek, diagnose, dierkunde, diergeneeskundige praktijk, productiediergeneeskunde, veeproductie en dierenwelzijn en -gezondheid.

6. Aanmeldingsprocedure
De aanmelding moet voldoen aan het formulier verstrekt door de BVDzero Award-commissie, dat u vindt in de Instructie-tab aan de rechterkant. Het formulier kan worden geüpload via de tab Inschrijvingsformulier. De inschrijving moet gebeuren volgens de instructies op de website.

7. Termijnen:

De inschrijving moet voldoen aan het door de commissie verstrekte formulier, dat u vindt in de Instructie-tab aan de rechterkant. De klinische casus kan worden geüpload via de tab Inschrijvingsformulier.

Inzendingstermijn: tot 30.06.2016

Materiaalcontrole: tot 31.07.2016

Prijsuitreiking: eind november 2016

8. Prijzen:

i)                     BVDzero Award-prijzen :

Voor de tien beste ingediende klinische casussen reiken wij een totaalbedrag van 15.000 euro uit, dat zal worden verdeeld onder de eerste 10 geselecteerde casestudies volgens de volgende distributielijst:

Plaats

Prijs

1e

5.000

2e

3.000

3e

2.000

4e

1.500

5e

1.000

6e

800

7e

600

8e

450

9e

350

10e

300

ii)                  Speciale landgebonden prijzen

In sommige landen zal de opsporing van gevallen van BVD worden versterkt met behulp van bijkomende prijzen. Als u gevallen verzamelt in de volgende landen kunt u bijkomende prijzen winnen.

In Spanje wordt een onderscheid tussen twee prijscategorieën gemaakt. Voor elke groep krijgt de eerste 1.000 euro en de tweede 500 euro.

9. BVDzero Award-commissie:

 • Volker Moennig:
  • PhD, Prof.

Directeur van het Virologie-instituut van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Hannover, Duitsland

 • Axel Mauroy:
  • DVM, PhD

Fundamenteel en toegepast onderzoek voor het Dier- en Gezondheidscentrum in de afdeling Infectie- en parasitaire aandoeningen, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit van Luik, België

 • Jozef Laureyns:
  • DVM, PhD

Assistent-hoogleraar aan de afdeling Reproductie, Obstetrie en Rundveegezondheid aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Gent, België

 • Raphael Guatteo:
  • PhD

Assistent-hoogleraar in rundveegezondheidszorg

ONIRIS & INRA, Afdeling vee- en volksgezondheidszorg, Nantes, Frankrijk

 • Klaus Doll:
  • DVM, Prof., DipECBHM

Erkend specialist in vee en klinische laboratoriumdiagnostiek aan de Kliniek voor herkauwers van de Justus-Liebig-Universität, Frankfurt, Duitsland

 • Francesco Testa:
  • DVM, PhD.

Rundveearts, Italië

 • Weil van den Ekker:
  • DVM

Dierenarts voor herkauwers in het Diergeneeskundig centrum van Overlaet, Nederland

 • Juan Manuel Loste
  • DVM

Rundveearts, Spanje

 • Susana Astiz:
  • PhD, MVS, Dip. ECBHM

Onderzoeker aan de afdeling Dierlijke voortplanting, Nationaal Instituut voor Landbouw- en voedingsonderzoek (INIA), Madrid, Spanje

 • George Caldow:
  • BVM&S, MSc, CertCHP, DipECBHM, MRCVS, FRAgS

Hoofddierenarts BVD-controle- en accreditatieprogramma en adviseur voor het nationale BVD-uitroeiingsprogramma van de Schotse regering

SAC Consulting, Veterinary Services, Scottish Borders, Scotland

 • John Fishwick:
  • MA, VetMB, DCHP, DipECBHM, MRCVS

Hoofd van de afdeling Productie- en populatiegezondheid, The Royal Veterinary College, Hatfield, Engeland

10. Selectiecriteria:

De BVDzero Award-commissie zal alleen, zonder invloed van het sponsorende bedrijf en het BVDzero-team inzendingen selecteren op basis van de volgende criteria:

·         De grondigheid van de indiening en de informatie erover

·         BVD-context (specifieke BVD of secundaire ziekte veroorzaakt door BVD)

·         Significantie en actualiteit

·         Klinische symptomen

·         Kwaliteit/kwantiteit van het verstrekte beeld- en videomateriaal

·         Aanwezigheid en kwaliteit van laboratoriumgegevens

·         Historische gegevens over het veebedrijf

·         Oorsprong van de uitbraak gekend

·         Interview met de veeboer over de casus

Al deze criteria zijn optioneel; voldoen aan alle criteria verhoogt de kans op het winnen van een prijs.

11. Vertrouwelijkheid van ingediende casussen:

De BVDzero Award-commissie verbindt zich ertoe ingediende casussen niet te bespreken buiten de bijeenkomsten van de raad (als een kandidaat een lid van de controleraad contacteert, zal de inzending automatisch worden afgewezen).

De leden van de BVDzero Award-commissie hebben een vertrouwelijksheidsovereenkomst ondertekend betreffende de openbaarmaking van informatie, die op verzoek kan worden verstrekt.

Personeel van Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH en/of van zijn gelieerde bedrijven, die de praktische kant van de ingediende casussen voor hun rekening zullen nemen, moeten hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid respecteren als de leden van de raad.

12. Belangenconflicten van raadsleden:

Raadsleden kunnen geen inzendingen controleren waarvan ze deel uitmaken of die worden ingediend vanuit hun eigen instelling, of wanneer het raadslid betrokken geweest is bij de voorbereiding van het voorstel op om het even welk niveau. Het is de verantwoordelijkheid van elk raadslid om eventuele belangenconflicten aan te geven.

13. Gebruik van het ingediende materiaal

Alle informatie over uw klinische casus die wordt ingediend, inclusief maar niet beperkt tot alle documenten, beelden, video's, verslagen en materialen, wordt eigendom van Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH bij inzending. Door ondertekening van de bijgevoegde 'Overdracht van rechten en garantie' draagt u onvoorwaardelijk alle rechten, titels en belangen in de klinische casus en alle hierin opgenomen materialen, over aan Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH en verleent u het bedrijf onvoorwaardelijk het recht om kopieën of afgeleide producten te gebruiken, te reproduceren, te verdelen en te maken, elk in zijn geheel of gedeeltelijk, voor onderzoek, commerciële activiteiten en/of reclameactiviteiten. Klinische casussen die worden ingediend zonder een goed uitgevoerde 'Overdracht van rechten en garantie' zullen niet in aanmerking worden genomen.

14. Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Indien u uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals beschreven in het 'Gegevensbescherming- en toestemmingsformulier', intrekt, kan Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH u van de wedstrijd uitsluiten.

15. Wetten inzake privacy en beroepsgeheim

Persoonlijke gegevens van derden (behalve u) mogen enkel deel uitmaken van uw inzending met voorafgaande toestemming van de relevante personen, die op verzoek schriftelijk moet worden gedocumenteerd en bezorgd aan Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

Als u gebonden bent aan het beroepsgeheim (bijv. als dierenarts) is deelname enkel toegestaan als uw ingediend materiaal geen informatie bevat waarop dat beroepsgeheim van toepassing is, of met voorafgaande toestemming van de eigenaar van de ingediende informatie. De niet-naleving van deze vereiste leidt niet enkel tot uitsluiting van de Award maar kan ook leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.

16. Aansprakelijkheid

In geval van opzet of zware nalatigheid door Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH of een wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die een verplichting van Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH is nagekomen, is Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH aansprakelijk volgens de bepalingen van de geldende wetgeving. De aansprakelijkheid voor opzettelijk veroorzaakte schade aan leven, lichaam of gezondheid evenals de aansprakelijkheid onder de Wet op de productaansprakelijkheid blijft ongewijzigd.

Elke hierboven niet expliciet vermelde aansprakelijkheid voor schade of verlies geleden door een deelnemer aan de BVDzero Award, of als gevolg van het in ontvangst nemen van een prijs, zal zonder beperking worden afgewezen. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH is, indien hierboven niet expliciet vermeld, niet verantwoordelijk voor storingen of falen van welke aard ook, die het vermogen van een deelnemer om online deel te nemen aan de BVD Award kunnen beperken, en elk letsel of elke schade toegebracht aan de computer van de deelnemer of een andere persoon gerelateerd aan of voortvloeiend uit deelname aan of het downloaden van informatie die nodig is om aan de BVD Award deel te nemen.

17. Taksen.

Elke winnaar is zelf verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van alle geldende taksen in verband met de prijs (prijzen) en de betaling van eventuele kosten verbonden aan een prijs/prijzen die niet specifiek is/zijn voorzien in de Algemene voorwaarden van de BVD Award. Alle bedragen van de prijs/prijzen zijn inclusief alle geldende taksen. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH kan een prijs/prijzen uitgereikt aan een winnaar aangeven voor belastingdoeleinden, zoals vereist door de wet.

18. Wetgeving en jurisdictie

De Algemene voorwaarden van de BVDzero Award moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Duitse wetgeving en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden behandeld door de Regionale rechtbank van Düsseldorf (Landgericht Düsseldorf), Duitsland.